Algemene voorwaarden FG Dichtbij

Algemene voorwaarden FG Dichtbij (een handelsnaam van PrivacyCompass Holding B.V.)

 1. FG Dichtbij B.V. is een handelsnaam van PrivacyCompass Holding BV, een besloten vennootschap die tot doel heeft organisaties te ondersteunen om te voldoen aan effectieve privacybescherming en actuele privacywetgeving. De vennootschap is gevestigd in Rotterdam.
 2. FG Dichtbij biedt onder andere de volgende diensten aan op het gebied van privacybescherming:
 • Dienstverlening privacybescherming;
 • Licentieverlening op software tool FG Dichtbij.
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door FG Dichtbij aanvaarde opdrachten, inclusief op eventuele vervolgopdrachten, en op andere door FG Dichtbij verleende diensten.
 2. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan FG Dichtbij te zijn gegeven en niet aan enige aan FG Dichtbij verbonden persoon. Dat geldt ook indien het de (stilzwijgende) bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De werking van artikel 7.404 en van artikel 7.407 lid 2 Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. Onder ‘aan FG Dichtbij verbonden persoon’ wordt in elk geval begrepen elke huidige of voormalige werknemer, consultant, uitzendkracht, ZZP-ers, adviseur en aandeelhouder van FG Dichtbij of elke aan haar gelieerde ondernemingen.
 3. De uitvoering van de aan FG Dichtbij verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de uitvoering van de voor deze opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 4. FG Dichtbij is bevoegd om bij de uitvoering van haar werkzaamheden derden in te schakelen. FG Dichtbij zal daarbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen maar niet aansprakelijk zijn voor enig handelen of nalaten van derden, voor zover dit handelen of nalaten buiten de opdracht valt.
 5. Opdrachtgever vrijwaart FG Dichtbij en de met haar verbonden personen tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze verband houden met, of voortvloeien uit de gegeven opdracht, behalve wanneer deze aanspraak het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van FG Dichtbij. Deze vrijwaring omvat tevens de kosten van juridische bijstand.
 6. Behoudens voor zover dit rechtens onmogelijk is, is iedere vorm van aansprakelijkheid van FG Dichtbij beperkt tot het bedrag dat onder de door FG Dichtbij afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico.
 7. Indien om welke reden dan ook de verzekeringen geen aanspraak geeft op enig vergoeding, dan is de aansprakelijkheid van FG Dichtbij beperkt tot een maximum van EUR 10.000,00. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de opdrachtgever met de schade en met FG Dichtbij als de daarvoor mogelijk aansprakelijke rechtspersoon bekend is geworden of had kunnen worden.
 8. FG Dichtbij garandeert opdrachtgever de inzet van de beste kennis en instrumenten op het terrein van privacybescherming. De opdrachtgever blijft zelf verantwoordelijk voor het opvolgen en implementeren van de adviezen van FG Dichtbij in haar organisatie en werkwijze. De opdrachtgever mag de ter beschikking gestelde kennis en instrumenten alleen gebruiken binnen haar eigen organisatie.
 9. Opdrachtgever is aansprakelijk voor het aanleveren van de juiste gegevens en resources voor het goed kunnen uitvoeren van de opdracht door FG Dichtbij.
 10. Indien partijen de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kunnen nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van art. 6:75 BW dan worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat partijen alsnog in staat zijn deze op de overeengekomen wijze na te komen.
  In geval deze situatie zich voordoet hebben partijen het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, overigens zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat.
 11. De zakelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en FG Dichtbij komt tot stand door ondertekening van de offerte en daarmede deze algemene voorwaarden door opdrachtgever. De offerte van FG Dichtbij is 14 dagen geldend, tenzij anders wordt overeengekomen.
 12. Tenzij anders overeengekomen zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren, vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven zoals deze door FG Dichtbij worden gehanteerd. De standaard uurtarieven worden in de offerte beschreven, dan wel op verzoek toegestuurd. Onkosten (zoals reiskosten, koerierskosten etc.) zullen separaat in rekening worden gebracht. De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen.
 13. Alle bedragen zijn exclusief btw en exclusief 6% kantoorkosten. Ze zijn tevens exclusief een toeslag of vergelijkbare verhoging die opdrachtgever of FG Dichtbij verplicht is te betalen dan wel in rekening te brengen.
 14. Bij het aangaan van een overeenkomst tussen FG Dichtbij en opdrachtgever waarbij een bepaald bedrag (fixed fee) wordt overeengekomen zal 50% van het overeengekomen bedrag direct bij het aangaan van de overeenkomst door opdrachtgever verschuldigd zijn aan FG Dichtbij.
 15. Bij niet of niet tijdige betaling van facturen heeft FG Dichtbij het recht de werkzaamheden op te schorten of te beëindigen. Dit laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever om de openstaande en nog te verzenden facturen tijdig te voldoen.
 16. Indien opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn heeft betaald, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdrachtnemer gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.
 17. Indien opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn heeft betaald, is opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle door opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.
 18. Een overeenkomst met een bepaalde duur tussen FG Dichtbij en opdrachtgever kan tussentijds schriftelijk worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Het honorarium en de onkosten zijn verschuldigd tot en met de einddatum van de opdracht/licentie. De overeenkomst kan door opdrachtnemer met onmiddellijke ingang worden beëindigd ingeval van wanbetaling, surseance van betaling, faillissement en schending van geheimhouding.
 19. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, is het FG Dichtbij toegestaan om de naam en het logo van opdrachtgever te gebruiken voor referentie, PR- en marketingdoeleinden van FG Dichtbij.
 20. Alle door FG Dichtbij verstrekte informatie, materialen en resultaten zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet door opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FG Dichtbij worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 21. Alle intellectuele eigendomsrechten (in het bijzonder auteursrechten) op documenten, methoden en tools die door FG Dichtbij zijn opgesteld, blijven berusten bij FG Dichtbij.
 22. FG Dichtbij beschermt persoonlijke gegevens tegen verlies, vernietiging of schade, door adequate technische en organisatorische maatregelen te nemen en door persoonlijke gegevens uitsluitend te verwerken in overeenstemming met de Privacywet.
 23. Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede 12 maanden na beëindiging daarvan, zich onthouden van het doen van aanbiedingen aan en/of in dienst nemen van medewerkers van FG Dichtbij, die met de uitvoering van de opdracht zijn belast, anders dan na voorafgaand overleg en met wederzijdse toestemming, zulks op straffe van een dadelijk door getroffen partij opeisbare boete van € 5.000,- per overtreding en € 500,- per dag dat de overtreding plaatsvindt dan wel plaats heeft gevonden.Onder medewerkers van FG Dichtbij wordt hierbij eveneens verstaan medewerkers van onderaannemers van FG Dichtbij en aan FG Dichtbij gelieerde personen.
 24. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Informatie geldt niet als vertrouwelijk indien sprake is van algemene bekendheid, of van informatie waarover de ene partij reeds beschikking had voordat zulke informatie door haar werd ontvangen van de andere partij, dan wel op rechtmatige wijze van derden is verkregen.
 25. De overeenkomst tussen opdrachtgever en FG Dichtbij wordt beheerst door Nederlands recht. De geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van een door hen gesloten overeenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

 

Algemene voorwaarden FG Dichtbij

15 Maart 2018